Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-10 ph mínus (1,5 kg)

Snížení zásaditosti vody
Cena:
270,00 Kč
Kód produktu: CH-052
Hmotnost produktu 1.50 KG

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Popis produktu

Popis a účel použití:
Tento granulátový přípravek je určen na úpravu hodnoty pH bazénové vody, když je pH vyšší než 7,6. Přípravek je nezbytný pro správné ošetřování bazénové vody, zamezuje možnému dráždění pokožky při vysoké hodnotě pH.
Výrobek obsahuje 90-100g/100g hydrogensíran sodný

Návod na použití a dávkování:
1,5 kg CTX-10 sníží ve 100m3 vody pH o 0,2. Toto dávkování je orientační. Přesné dávkování je závislé na provozních podmínkách bazénu. Hodnota pH bazénové vody se má pohybovat v rozmezí 7,2-7,6. Kontrolu pH provádějte pomocí měřící sady (ph-chlór) denně.

Potřebné množství CTX-10 rozmíchejte s vodou ve větší plastové nádobě a roztok rovnoměrně rozlijte po hladině bazénu. Poté uveďte do provozu Vaše filtrační zařízení a nechte vodu filtrovat cca 8 hodin.

UPOZORNĚNÍ: Po dobu aplikace přípravku a následujících 8 hodin nesmí být v bazénu nikdo přítomen.
Pravděpodobné přímé a nepřímé vedlejší účinky:
Způsobuje podráždění kůže a může způsobit vážné poškození očí, při požití je velmi dráždivý a může vyvolat zvracení


IDENTIFIKACE RIZIK:
Způsobuje vážné poškození očí

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít./ - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování./-Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře./-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku/-Uchovávejte mimo dosah dětí./ - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Pokyny pro první pomoc
Při potřísnění kůže ihned svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody, při zasažení očí ihned vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody při násilném rozevření očních víček. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Likvidace obalu: obal a zbytky přípravku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo obal důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu. Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.

Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

ADR/RID: není nebezpečný z hlediska přepravy
SLOŽENÍ: 90-100 g/100g hydrogensíran sodný
Č. ES: 231-665-7
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 let


Košík

košík je prázdný

Přihlášení