Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-20 ph plus (1 kg)

Zvýšení zásaditosti vody
Cena:
190,00 Kč
Kód produktu: CH-053
Balení: 1.00 KG

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Popis produktu

Popis a účel použití:
Tento práškový přípravek slouží k úpravě hodnoty pH bazénové vody, když je pH faktor nižší než 7,2. Přípravek obsahuje 90-100g/100g uhličitan sodný.

Návod na použití a dávkování:
1,5 kg CTX-20 zvýší ve 100 m3 vody pH o 0,2. Toto dávkování je orientační. Přesné dávkování závisí na provozních podmínkách bazénu. Hodnota pH bazénové vody se má pohybovat v rozmezí 7,2 – 7,6. Kontrolu pH provádějte pomocí měřící sady (pH+chlór) denně.
Potřebné množství CTX-20 rozmíchejte ve větší plastové nádobě s vodou a roztok rovnoměrně rozlijte po hladině bazénu.

UPOZORNĚNÍ: Po dobu aplikace přípravku a následujících 8 hodin nesmí být v bazénu nikdo přítomen.

Pravděpodobné přímé a nepřímé vedlejší účinky:
Způsobuje podráždění kůže, při vniknutí do oka může způsobit poškození oční rohovky, při požití je dráždivý a může způsobit žaludeční vředy.

IDENTIFIKACE RIZIK:
Způsobuje vážné podráždění očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Po manipulaci důkladně omyjte ruce/ - Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. /-Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. /-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku./-Uchovávejte mimo dosah dětí./ - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Pokyny pro první pomoc:
Při potřísnění kůže ihned svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody, při zasažení očí ihned vymývejte minimálně 15 minut velkým množstvím vody při násilném otevření očních víček. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Likvidace obalu: obal a zbytky přípravku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo obal důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu. Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

ADR/RID: není nebezpečný z hlediska přepravy
SLOŽENÍ: 90-100g/100 uhličitan sodný č. ES: 207-838-8
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 let
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

Dokumenty ke stažení

Návod na použití CTX 20 ph plus Stáhnout DOC
Informační leták pro CTX 20 ph plus Stáhnout PDF

Košík

košík je prázdný

Přihlášení