Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-392 trojkombinační tabl. 200 g (1 kg)

Trojkombinační tablety 200 g triplex
Cena:
410,00 Kč
Kód produktu: CH-058
Balení: 1.00 KG

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Popis produktu

Forma přípravku a účinné látky:
Tento biocidní tabletový přípravek na bázi Cl svým komplexním účinkem zajišťuje odstranění bakterií, virů a dalších nebezpečných mikroorganismů z bazénové vody, zabraňuje vytváření vodních řas a současně udržuje průzračnost vody svým flokulačním účinkem. Tablety 200g.
Přípravek obsahuje: 90-100g/100g kyselina trichlorizokyanurová, 1-3g/100g síran hlinitý a 0,5-1g/100g síran měďnatý.

Návod na použití a dávkování:
Prvotní dávkování: po dosažení hodnoty volného chlóru 0,6g/m3 vody např. přípravkem CTX-200/GR, aplikujte 1 tabletu (200g) CTX-392 na každých 20 m3 objemu vody v bazénu.
Udržovací dávkování: 0,5-1g CTX-392/m3 vody denně při pH na požadované hodnotě 7,2 – 7,6 tak aby obsah volného Cl nepřesáhl hodnotu 0,6g/m3 (u dětských bazénů 0,3g/m3). Obsah volného Cl ve vodě ověřujte denně testovací soupravou (Cl+pH), např. kód 03253. Pozn.: skutečné dávkování je třeba přizpůsobit v závislosti na provozních podmínkách bazénu, teplotě vody a míře znečištění bazénu.

Potřebné množství CTX-392 umístěte do koše skimmeru a uveďte do provozu filtrační zařízení. Je nezbytné, aby byl denně přefiltrován celý objem bazénu.

UPOZORNĚNÍ: přípravek je možné používat jen u bazénů s filtrační jednotkou.

Přípravek nelze aplikovat volně na hladinu a z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje dávkovat jej ani do plováků přímo do bazénu, neboť při použití všech typů Cl přípravků v hladinovém plováku dochází k riziku poleptání a podráždění pokožky, zvláště u dětí. Po aplikaci přípravku je nutné zkontrolovat koncentraci volného Cl ve vodě testovací soupravou (např. kód 03253), pokud je obsah volného Cl vyšší než 0,6g/m3 je nutno vyčkat nebo použít neutralizátor CTX-12 a používat bazén až poté, co hodnota Cl klesne pod nebo na uvedenou výši. U všech bazénů je třeba pravidelně obměňovat vodu, aby nedocházelo ke zvýšení její mineralizace a obsahu kyseliny kyanidové – doporučená koncentrace je 35 g/m3. Pravidelně měřte rovněž obsah vázaného Cl (chloraminů) a při jeho koncentraci 0,3g/m3 nebo vyšší proveďte superchloraci přípravkem CTX-200/GR (nadávkujte desetinásobek naměřeného vázaného Cl v g/m3).

Zásady ochrany zdraví a první pomoci:R22 Zdraví škodlivý při požití. R31 uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. R36/37 dráždí oči a dýchací orgány. R 50/53 vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S8 Uchovávejte obal suchý. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S 26 při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S41 v případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. S 46 při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S 29 nevylévejte do kanalizace. S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem. Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.

Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu.

ADR/RID: číslo UN 1479, třída 5.1 č. ES: 201-782-8

Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu.

Návod na použití CTX 392 Stáhnout DOC
Informační leták pro CTX 392 (1 kg) Stáhnout PDF

Košík

košík je prázdný

Přihlášení