Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-60 proti řasám - projasňovač (1 litr)

Projasňovač - proti řasám , bakteriím a zakalům
Cena:
250,00 Kč
Kód produktu: CH-056
Balení: 1.00 L

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Popis produktu

Popis a účel použití:
Tekutý biocidní přípravek s rychlým baktericidním, algicidním a fungicidním účinkem určený jak k prevenci, tak k odstranění vodních řas bazénové vody.

Forma přípravu a účinné látky:
Roztok obsahující 3-5 g/100 g alkyl (C12-C16 benzyldimethylamoniumchlorid, 0,5-1g(100g síran měďnatý a 885 mg/kg kyselina sírová

Návod na použití a dávkování:
Prvotní dávkování: 2 litry CTX-60 na 100 m3 vody.
Udržovací dávkování: 0,5 litru CTX-60 na 100 m3/týden
Prvotní dávkování je vhodné opakovat vždy při ztrátě průzračnosti vody

Potřebné množství CTX-60 rozřeďte v plastové nádobě s vodou a rovnoměrně rozlijte po celé hladině bazénu. Aplikaci přípravku je nutné provádět bez přítomností plavců v bazénu, nejlépe ve večerních hodinách.

Upozornění: Po dobu aplikace přípravku a následujících 8 hodin nesmí být v bazénu nikdo přítomen.

Pravděpodobné přímé a nepřímé vedlejší účinky:
Může způsobit těžké poleptání. Velmi toxický pro vodní faunu a floru, může mít dlouhodobé negativní účinky pro vodní prostředí.

Zásady ochrany zdraví a první pomoci:

  • R 35 Způsobuje těžké poleptání.
  • R 50/35 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
  • S ½ Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
  • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
  • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody
  • S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
  • S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
  • S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

Pokyny pro první pomoc
Při potřísnění kůže ihned svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Při zasažení očí ihned vymývejte minimálně 15 minut velkým množstvím vody při násilném otevření očních víček, pak oči přikryjte sterilní gázou nebo aspoň čistým a suchým kapesníkem a vyhledejte lékaře. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékaře. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

Likvidace obalu:
Obal a zbytky přípravku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo obal důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu. Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu
ADR/RID: číslo UN 1760, třída nebezpečnosti: 8

SLOŽENÍ: 3-5g/100 g alkyl (C12-C16) benzyldimethyl amoniumchlorid
O,5-1g/100 g síran měďnatý a 885 mg/kg kyselina sírová

Dokumenty ke stažení

Návod na použití CTX 60 Stáhnout DOC
Informační leták pro CTX 60 Stáhnout PDF

Košík

košík je prázdný

Přihlášení