Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-550 zazimovač (1 litr)

Proti vápenným usazeninám a řasám
Cena:
380,00 Kč
Kód produktu: CH-061
Balení: 1.00 L

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Popis produktu

Popis a účel použití:
Tento tekutý biocidní přípravek slouží k ošetření bazénové vody venkovních bazénů b egem zimního období. CTX-550 zabraňuje vytváření řas a přítomnosti bakterií, které způsobují zahnívaní vody a vytváření vápenatých sedimentů.

Přípravek obsahuje:
10-12 g/100g didecyl-dimethyl amonium chlorid, 3,5 g/100g síran měďnatý. 1-3g/100g kyselina chlorovodíková.

Návod na použití a dávkování:
Po skončení letního období (když teplota trvale klesne pod 15°C) proveďte tzv. superchloraci přípravkem CTX-200/GR. Další den nadávkujte do bazénu CTX-550 (5 litrů/100 m3 vody). Hodnotu pH vody je třeba pak srovnat na 7,2 – 7,6.
Potřebné množství CTX-550 rozlijte rovnoměrně na hladinu bazénu. Pro dobré působení přípravku je vhodné ponechat po určitou dobu v provozu filtrační zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Po dobu aplikace ani po ní není přípustné již zazimovaný bazén používat (vzhledem k velmi vysokému obsahu chlóru ve vodě.) Pokud to počasí dovolí, doporučuje se zopakovat ošetření bazénové vody přípravkem CTX-550 v polovině zimního období.

DOPORUČENÍ:
V chladných klimatických pásmech:
- snižte hladinu vody v bazénu pod skimmer
- vypusťte přívody vody (potrubí)
- do bazénu umístěte plovoucí předměty (např. plastové plováky nebo čistá dřevěná polena) pro snížení tlaku ledu na stěny bazénu

Zásady ochrany zdraví a první pomoci:

 • R35 Způsobuje těžké poleptání
 • R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
 • S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
 • S27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
 • S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
 • S29 Nevylévejte do kanalizace
 • S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
 • S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
 • S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

Pokyny pro první pomoc:
Při potřísnění kůže ihned svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí ihned vymývejte alespoň 15 minut velkým množstvím vody při násilném otevření očních víček. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékaře. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vody vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu.

ADR/RID: třída nebezpečnosti 8, UN: 1760
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

Dokumenty ke stažení

Návod na použití CTX 550 Stáhnout DOC
Informační leták pro CTX 550 Stáhnout PDF

Košík

košík je prázdný

Přihlášení