Poradíme Vám
571 752 134
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 15:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA: ZAVŘENO

CTX-200 chlor granulát (1 kg)

Chlor šok - rychlerozpustný
Cena:
350,00 Kč
Kód produktu: CH-054
Balení: 1.00 KG

Skladem: Více než 100 ks
Dostupnost produktu:
Ihned na prodejně, 2-3 dny dobírkou

Popis produktu

Popis a účel použití:
Tento granulátový dezinfekční přípravek se vyznačuje velmi vysokou stabilitou vůči rozkladu slunečním zářením. Ani ve zvýšené koncentraci neodbarvuje plastové materiály, a proto je vhodný i pro fóliové bazény. Obsahuje 90 – 100g/100g kyselina dichlorizokyanurová. Biocidní přípravek.

Návod na použití a dávkování:
PRVODNÍ DÁVKOVÁNÍ: 1,5g/m3, po 2 hodinách zregulovat pH vody na hodnotu 7,2 – 7,6 (např. přípravkem CTX-10 nebo CTX-20)
DALŠÍ DÁVKOVÁNÍ: při správně udržovaném Ph vody 1g/m3 vody tak, aby obsah volného Cl nepřesáhl koncentraci 0,6 g/m3 (u dětských bazénů 0,3g/m3). Obsah volného Cl ověřujte denně pomocí testovací soupravy (pH + Cl). Prvotní dávkování je třeba opakovat při prvních náznacích zákalu vody.

Potřebné množství CTX – 200/GR rozpusťte v plastové nádobě s vodou a rovnoměrně rozlijte po celé hladině bazénu. Pak uveďte do provozu na cca 8 hodin vaše filtrační zařízení:

UPOZORNĚNÍ: Po dobu aplikace přípravku a následujících 8 hodin nesmí být v bazénu nikdo přítomen. Přípravek je možné používat jen u b arzénů s filtrační jednotkou. Po aplikaci přípravku je nutné zkontrolovat koncentraci volného Cl ve vodě testovací soupravou (např. ref. Č. 03253). Pokud je obsah volného Cl vyšší než 0,6 g/m3, je nutno vyčkat a používat bazén až poté, co jeho hodnota klesne pod nebo na uvedenou výši. U všech bazénů je třeba pravidelně obměňovat vodu, aby nedocházelo ke zvýšení její mineralizace a obsahu kyseliny kyanidové. Doporučená koncentrace kyseliny kyanidové je 35 g/m3 (ověřte pomocí testeru nebo fotometru). Pravidelně měřte rovněž obsah vázaného Cl (chloraminů) a při jeho koncentraci 0,3 g/m3 nebo vyšší proveďte superchloraci pomocí CTX-200/GR (nadávkujte desetinásobek naměřeného vázaného Cl v g/m3 vody, max. 15g/m3)

IDENTIFIKACE RIZIK:
Způsobuje vážné podráždění očí / - Zdraví škodlivý při použití – Může způsobit podráždění dýchacích cest/ - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky./ - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami./ - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Po manipulaci důkladně omyjte ruce/ - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte./ - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít./ - Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů./ - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách./ - Zabraňte uvolnění do životního prostředí./
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. – Vypláchněte ústa./ -
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování./ - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání./ - Uniklý produkt seberte. / - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený./ - Skladujte uzamčené./ - Odstraňte obsah / obal v souladu s Předpisy/ - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku./ - Uchovávejte mimo dosah dětí. /-Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem

Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu. Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.

Dokumenty ke stažení

Návod na použití CTX-200 chlor granulát Stáhnout DOC
Informační leták pro CTX-200 chlor granulát Stáhnout PDF

Košík

košík je prázdný

Přihlášení